0850 840 36 48

APARTMAN YÖNETİM PLANI

ÖRNEK APARTMAN ( BİNA ) YÖNETİM PLANI

1. Bölüm

GENEL HÜKÜMLER

Ana gayrimenkul'ün Yönetimi

Madde 1

-

Kat mülkiyetine çevrilmiş bulunan , ........... ili, ............ ilçesi,..............mahallesi,

...............sokakta(cadd

esinde ), ...........ada, ...............parsel sayılı ve ............... kapı nolu............ apartmanı;

Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, Kat Malikleri Kurulunca oy birliği ile kabul edilen bu Yönetim Planına

göre yönetilir.

Anagayrimen

kulün Bölümleri

Madde 2

-

Anagayrimenkul ..............bodrum, .............zemin, ...........normal ve ...........teras kattan ibarettir.

a) Bodrum Kat: Bu katın caddeye bakan cephesinde .......... adet

b) Zemin Kat : Bu katın caddeye bakan cephesinde .

........adet dükkan ve arka cephesinde de ........adet konut vardır.

Dükkanların arkasında bulunan depolardan , projesinde (A) harfi ile gösterilen depo .......nolu

dükkanın, (B) harfi ile gösterilen depo ise ......... nolu dükkanının eklentisidir.

c)

Birinci Kat : Bu katta ,.......adet konut vardır.

d) Diğer Katlar: Diğer katların her birinde ................ adet konut vardır.

e) Teras : Bu katta , ..........konut ile ana gayrimenkulün ortak yerlerinden olan teras vardır.

Yasaklar

Madde 3

-

Zemin

kattaki dükkanlar; oyun salonu , içkili lokanta, birahane, bar ve benzeri yer olarak

kullanılamaz. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da verilemez.

a) Dükkanlarda patlayıcı maddeler satılamaz; akaryakıt veya tüpgaz bayii olarakda kullanılamaz.

b)

Bu dükkanlarda yanıcı ve parlayıcı maddelerde depolanamaz.

c) Bu dükkanlarda gürültü çıkaran, sarsıntı yapan, pis kokular salan işlerde yapılamaz.

Dairelerin Kullanım Şekli:

Madde 4

-

Anagayrimenkulün bütün dairelere konut(mesken) olarak bizzat oturmak

veya kiraya verilmek

suretiyle kullanılacaktır. Kat malikleri , anagayrimenkulün tüm maliklerinin yazılı izni olmadıkça ,

daireleri konuttan başka bir maksatla kullanamayacakları gibi, kiraya da veremezler.

Ortak Yerler:

Madde 5

-

Bağımsız bölümlere ba

ğlanan eklentiler dışında kalan ve Kat Mülkiyeti Kanunu nun 4’üncü maddesinde

sayılan yerler ile; ortaklaşa kullanma, koruma veya yararlanma için gerekli olan diğer şeyler, kat maliklerinin ortak

yerleri sayılır.

Yönetim Planının Bağlayıcılığı:

Madde 6

-

Bu Yönetim Planı ve bunda yapılacak değişiklikler bütün kat maliklerini, onların mirasçılarını ve bağımsız

bölümü, adı geçenlerden satış veya herhangi bir yolla edinecek olanlar ile yönetici ve denetçileri bağlar.

Yönetim planının değiştirilmesi için tüm

kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.

Anlaşmazlıkların Çözümü:

Madde 7

-

Bu Yönetim Planı’nda hüküm bulunmayan hallerde; anagayrimenkulün yönetiminden doğabilecek

anlaşmazlıkların çözümlenmesi için, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

 

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda anlaşmazlık konusuyla ilgili hüküm yoksa hakkaniyet kuralları ve Kat Malikleri Kurulu’nun

emsal kararları uygulanır.

2. Bölüm

YÖNETİM ORGANLARI

A

-

Kat Malikleri Kurulu

Meydana Gelişi:

Madde 8

-

Kat Malikleri Kurulu, arsa payı

ne olursa olsun , anagayrimenkuldeki tüm bağımsız bölüm maliklerinden

meydana gelir.

Yönetim:

Madde 9

-

Anagayrimenkul, Kat Malikleri Kurulu tarafından yönetilir.Yönetim tarzı, kanunlardaki emredici hükümler saklı

kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kara

rlaştırılır.

Anlaşmazlıkların Çözümü:

Madde 10

-

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici

ve denetçiler arasında yahut denetçiler ile yöneticiler arasında çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar, Kat

Malikleri Kurulu’nca

çözümlenip, karara bağlanır.

Kararın Bağlayıcılığı:

Madde 11

-

Bütün bağımsız bölüm malikleri ile onların mirasçıları ve bağımsız bölümü sonradan satış veya herhangi bir

yolla bunlardan iktisap edenler yahut bağımsız bölümlerde kiracı

veya başka bir sıfatla oturanlar yahut yararlananlar ile

yönetici ve denetçiler Kat Malikleri Kurulu’nun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Toplantı Zamanı:

Madde 12

-

Kat Malikleri Kurulu, her takvim yılının ........... ve Ocak aylarının ilk onbeş günü

içinde toplanır.

Çağrı Usulü:

Madde 13

-

Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, yönetici tarafından belirlenerek, toplantı gününden en az bir hafta

önce tüm bağımsız bölüm maliklerine taahhütlü bir mektupla veya imza karşılığında verilecek bir yazıyla

bildirilir.

İlk çağrı yapılırken; birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa , ikinci toplantının hangi gün ve saatte ve nerede

yapılacağıda ayrıca belirtilir.

Olağanüstü Toplantı:

Madde 14

-

Önemli bir sebebin çıkması halinde; yöneticinin veya denetçini

n yahut kat maliklerinin üçte birinin istemi

üzerine, Kat Malikleri Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumda da; toplantının sebebini belirten bir

taahhütlü mektup gönderilmesi veya çağrının imza karşılığı verilecek bir yazıyla yapılması şartt

ır.

Toplantı ve Karar Yetersayısı:

Madde 15

-

Kat Malikleri Kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarıdan fazlasıyla toplanır ve

oy çokluğu ile karar verir.

a) İlk toplantı yetersayısı sağlanamadığı için yapılamazsa, ikinci top

lantı en geç bir hafta içinde yapılırve yetersayı

aranmaksızın , toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verilir.

b) Ancak, Kat Mülkiyeti Kanunu’;nda özel durumlara ilişkin olarak konulmuş olan emredici nitelikteki yeter sayıyla ilgili

hükümler (KMK’n

un 24,28,34,42,44 ve 45’;inci maddeleri) saklıdır.

Toplantının Şekli:

Madde 16

-

Toplantıyı yönetmek için aralarından birini başkan seçerler.

Toplantıda, gündemde belirtilen konular görüşülür.Ancak toplantıda bulunan üyelerin üçte birinini görüşülmesini

ö

nerdiği konular da gündeme alınır.

Oy Hakkı:

Madde 17

-

Her bağımsız bölüm malikinin bir oy hakkı vardır. Bir kişi, birden çok bağımsız bölümün maliki ise; sahip

olacağı oy sayısı, tüm oyların üçte birinden fazla olamaz.

Vekaleten Temsil:

Madde 18

-

Bir

bağımsız bölümün birden çok maliki varsa bunları, içlerinden biri Kat Malikleri Kurulu’;nda temsil

 

edebilir.

a) Bunun gibi, bağımsız bölüm maliklerinden her biri de,diğer kat maliki veya vekalet verecekleri bir vekil tarafından

temsil edilebilir.

b) Anca

k, bir kişinin asaleten veya vekaleten vereceği oy sayısı, tüm oyların üçte birini geçemez.

c) Vekaleten temsil yetkisi, yazılı bir belge ile verilir.Elinde böyle yazılı bir belge olmayan vekil ,vekaleten oy

kullanamaz.

d) Ehliyetsiz olan bağımsız bölüm

maliki, velisi veya vasisi tarafından temsil edilir.

Oy Kullanma Yasağı:

Madde 19

-

Kat Malikleri Kurulu toplantısında bir veya birkaç kat malikini doğrudan doğruya ilgilendiren bir karar

alınacaksa, haklarında karar alınacak olanlar, o toplantıya ve görü

şmelere katılabilirler .Ancak oy kullanamazlar.

Karar Defteri :

Madde 20

-

Kat Malikleri Kurulu’;nun kararları; sıra numaralı ve her sayfası Noterlikçe mühürlenmiş Karar Defteri’ne

yönetici tarafından yazılır.

a) Kararlar ,toplantıya katılan tüm kat mali

kleri tarafından imzalanır.

b) Karara aykırı oy veren kat malikleri de, aykırılık sebeplerini kararın altına yazıp imzalarlar.

Duyuru:

Madde 21

-

Kat Malikleri Kurulu’nca alınan kararlar; toplantıya katılmamış olan maliklere ve gerekiyorsa, bağımsız

bölüm

de kiracı veya başka bir sıfatla oturanlara yahut yararlananlara yönetici tarafından duyurulur.

Anlaşmazlıkların Çözümü:

Madde 22

-

Benzer anlaşmazlıklar, Kat Malikleri Kurulu’nca o konuda alınmış ve Karar Defteri’;ne yazılmış kararlara göre

çözümlenir.

Kat Malikleri Kurulu’nun aldığı karara rıza göstermeyen kat maliki veya kat malikleri; bu karar aleyhine dava açabilirler.

B

-

YÖNETİCİ

Seçimi:

Madde 23

-

Kat Malikleri Kurulu, her yıl Ocak ayının ilk onbeş günü içinde yapacağı toplantıda , kendi aralarından

veya

dışarıdan birini yönetici olarak seçer.

a) Yönetici, kat maliklerinin hem sayı, hemde arsa payı çoğunluğuyla, bir yıl için seçilir.Eski yöneticinin yeniden

seçilmesi mümkündür.

b) Kat malikleri yönetici seçiminde anlaşamazlarsa; kat maliklerinden h

erhangi biri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin

Sulh Hukuk Mahkemesi’;ne başvurabilir. Bu durumda yönetici, hakim tarafından ya kat malikleri arasından veya

dışarıdan seçilir.

c) Mahkemece atanan yönetici, Mahkemeden izin alınmadıkça altı aydan önce değişt

irilemez.

Kimliği:

Madde 24

-

Yöneticinin (veya, Yönetim Kurulu üyelerinin) ad ve soyadı ile iş ve ev adresi, varsa telefon numarası,camlı

çerçeve içinde bina girişinde görülebilecek bir yere asılır.

Ücreti:

Madde 25

-

Kat Malikleri arasından atanmış yö

neticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa

hangi oranda katılacağı Kat Malikleri Kurulu’;nca kararlaştırılır.

a) Bu konuda karar alınmamışsa; yönetici görevde bulunduğu süre içinde, payına düşen normal yönetim giderlerinin

yar

ısına katılmaz.

b) Yönetici dışarıdan seçilmişse, alacağı ücret ve şartları, yönetici atanırken kat malikleri tarafından belirlenir ve karara

bağlanır.

c) Kat Malikleri Kurulu’nca atanan yöneticiye, bu görevi sebebiyle bir yer tahsis edilmişse; sözleşmes

i herhangi bir

sebepten ötürü feshedildiği takdirde, yönetici adı geçen yeri en geç onbeş gün içinde boşaltmak zorundadır.Bu konuda

,Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

d) Yöneticinin ücreti; kat malikleri tarafından, arsa payları oranınd

a ödenir.

Görevleri:

 

Madde 26

-

Yöneticinin (veya, Yönetim Kurulu’nun) görevleri şunlardır:

a) Kat Mülkiyeti Kanunu’;nun 35,36 ve 37’;nci maddeleri ile kendisiyle yapılan Sözleşme’;de, Kanunlarda ve bu yönetim

planında gösterilen görevleri yerine getirme

k.

b) Seçilmesini takiben onbeş gün içinde İşletme Projesi’;ni usulüne uygun şekilde hazırlayarak kat maliklerinin bilgisine

sunmak,

c) Yedi gün içinde itiraz edilmemek veya itiraz edilmişse ,Kat Malikleri Kurulu’nca karara bağlanarak kesinleşen İşletme

Projesi’;ni uygulamak.

d) Kat Malikleri Kurulu’;nu, gündem hazırlayıp toplantıya çağırmak; alınan kararları usulüne göre Karar Defteri’;ne

geçirmek, kararları yerine getirmek, Karar Defteri’;ni her takvim yılının Ocak ayının ilk haftasında Noter’;e götürü

p

kapattırmak, yönetimle ilgili tüm belgeleri, faturaları, makbuzları en az beş yıl süreyle saklamak.

e) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı, onarımı ve temizliği ile asansör, kalorifer,

soğuk ve sıcak su ile elektrik te

sisatının düzenli şekilde işletilmesi ve işlemesi için gerekli tedbirleri almak.

f) Avans ve genel gider paralarını toplamak, borçları zamanında ödemek, borç ve yükümlerini yerine getirmeyenler

hakkında icra takibi yapmak ve gerektiğinde dava açmak, gerek

tiğinde Kanuni İpotek hakkını Kat Mülkiyeti Kütüğüne

tescil ettirmek.

g) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatları kabul etmek ve gerekiyorsa kat maliklerine süresi içinde

duyurmak.

h) Kapıcı, kaloriferci ve gereken diğer personeli atamak; person

elle sözleşmeler yapmak; bunların İş Kanunu ve Sosyal

Sigortalar Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemlerini süresinde yapmak ve personelin görevlerini en iyi şekilde

yapmalarını sağlamak ve denetlemek.

Hesap Verme Yükümlülüğü:

Madde 27

-

Yönetici, Kat

Malikleri Kurulu’nun ............... ve Ocak aylarındaki olağan toplantılarında; o tarihe kadar

sağlanan gelirlerle yapılan harcamaların hesabını kat maliklerine vermekle yükümlüdür.

Yönetici, kat maliklerinin yarısının istemi üzerine yapılacak toplantılar

da da gelir

-

gider hesaplarını kat maliklerine

göstermeye mecburdur.

Yönetici Sorumluluğu:

Madde 28

-

Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur ve kural olarak bir vekilin haklarına sahiptir.

Yöneticinin Denetlemesi:

Madde 29

-

Kat Malikleri Kurulu, yöneticiyi sürekli olarak denetler.

Haklı bir sebebin varlığı halinde, yöneticiyi herzaman değiştirebilirler.

C

-

DENETÇİ:

Seçimi:

Madde 30

-

Kat Malikleri Kurulu; her

yıl Ocak ayının ilk onbeş günü içinde yapacağı toplantıda, kendi aralarından veya

dışarıdan birini sayı ve arsa payı çoğunluğuyla denetçi olarak seçer.

Ücreti:

Madde 31

-

Kat malikleri arasından seçilecek denetçiye (veya, Denetim Kurulu’;na ) bir ücret ö

denmez; genel

giderlerede diğer malikler gibi aynen katılır.

Dışarıdan seçilecek denetçiye (veya, Denetim Kurulu’na), Kat Malikleri Kurulu’;nca belirlenecek bir ücret ödenir.

Denetim Şekli:

Madde 32

-

Denetçi (veya, Denetim Kurulu), her üç ayda bir yönet

icinin hesaplarını ve defterleri denetler. Haklı bir

sebep olduğunda , bu denetlemeyi her zaman yapabilir.

Denetim Raporu:

Madde 33

-

Denetçi (veya, Denetim Kurulu), Kat Malikleri Kurulu’nun olağan toplantısında okumak üzere,denetim

sonucunu ve yönetimle

ilgili düşüncelerini kapsayan bir rapor hazırlar.

Bu raporu kat malikleri sayısınca çoğaltarak toplantıdan en az bir hafta önce ,kat maliklerine taahhütlü mektupla veya

 

imzalatacağı bir yazı karşılığında duyurur. Ayrıca, toplantıda okur ve gerekli açıklama

ları yapar.

3. Bölüm

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

Kural:

Madde 34

-

Kat malikleri, kendi bağımsız bölümleri üzerinde ,Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu Yönetim Planı’nın hükümleri

saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanun’;un maliklere tanıdığı bütün hak v

e yetkilere sahiptirler.

Anayapının Korunması:

Madde 35

-

Kat malikleri, anayapının güzelliğini, mimari durumunu ve sağlamlığını korumak; ayrıca ortak yerlerin bakım

ve temizliğine dikkat etmek zorundadırlar.

İzin ile Yapılabilecek İşler:

Madde 36

-

Kat

maliklerinden herhangi biri, tüm kat malilerinin rızası olmadıkça; anagayrimenkulün ortak yerlerinde

inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise, ana

yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tes

is ve değişiklik yapamaz.Ancak; tavan, taban veya duvarla birbirine bağlantılı

bulunan bölümlerin bağlantılı yerlerinde,bubölüm maliklerinin ortak rızalarıyla , anayapıya zarar vermeyecek onarım,

tesis ve değişiklik yapılabilir.

Ortak Yerlerden Yararlanma

:

Madde 37

-

Kat malikleri, anagayrimenkulün tüm ortak yerlerine, ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Ortak

yerlerden, Kanun ve bu Yönetim Planı hükümlerine göre yararlanma hakkına sahiptirler. Ancak, doğruluk kurallarına

uymak ve diğer kat malikl

erini tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar

Çamaşırhane ve Diğerlerinden Faydalanma:

Madde 38

-

Genel çamaşırhane, kömürlük ve garajdan yararlanma şekli Kat Malikleri Kurulu’nca kararlaştırılır.

Bağımsız Bölüm ve Eklentilerden Faydalanma:

Madde 39

-

Kat malikleri, kendi bağımsız bölümlerini ve eklentilerini kullanırken doğruluk kurallarına uymak ve diğer kat

maliklerini tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Yasaklar:

Madde 40

-

Kat malikleri, aşağıdaki yasaklara uymakla yü

kümlüdürler:

a) Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevuevi veya bunların benzeri yer olarak ahlaka ve adaba aykırı bir şekilde

kullanamazlar.

b) Radyo, teyp, pikap,televizyon, müzik seti gibi müzik aletlerini diğer kat maliklerini tedirgin edecek dereced

e

açamazlar, yüksek ses tonuyla ve ara vermeden çalamazlar.

c) Bağımsız bölümlerinin pencere veya balkonlarından kilim, halı ve benzeri şeyleri silkeleyemezler; çöp ve su

dökemezler.

d) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde patlayıcı, yanıcı, tehlikeli ve

pis kokulu maddeler bulunduramazlar.

e) Kat Malikleri Kurulu’nun oy birliği ile verilmiş bir kararı olmadıkça ; anayapının hiçbir yerine, hangi

amaçla olursa olsun levha veya tabela asamazlar.

f) Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde ve ortak yerlerde ke

di, köpek ve kümes hayvanları gibi hayvanları

barındıramazlar, besleyemezler.

g) Bağımsız bölümlerinde veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini tedirgin edecek şekilde müzikli, gürültülü toplantılar

düzenleyemezler. Anagayrimenkulün bahçesinde hiçbir şek

ilde toplantı düzenlenemez.

Kabul günü, nişan töreni gibi zorunlu toplantılarda elden geldiğince gürültü yapmamaya, apartmanın huzurunu

bozmamaya gayret ederler. Bu gibi toplantılara en geç saat 23’;te son verirler.

h) Tapu Kütüğünde konut veya ticaret y

eri olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde dispanser, klinik,

poliklinik, ecza laboratuvarı gibi yerler açamazlar; bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

i) Kat Mülkiyeti Kütüğü’nde konut olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde, Kat Malikleri K

urulu’nun oybirliği

ile verilmiş bir kararı olmadan, eğlence ve beslenme yerleriyle galeri ve çarşı gibi yerler açamazlar; bu

maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

j) Dükkan malikleri, dükkanlarında ve depolarında diğer bağımsız bölüm malikl

erini tedirgin edici nitelikte

işler yapamazlar; patlayıcı, yanıcı, pis kokulu ve benzeri maddeler bulunduramazlar.Bu maksatlarla

 

kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

Bildirme Mecburiyeti:

Madde 41

-

Kat malikleri, bağımsız bölümünde kiracı veya başka

sıfatlarla oturan yahut faydalananlara, bu Yönetim

Planı’ndaki borç ve yükümlülükleri bildirmeye mecburdur.

İzin Mecburiyeti:

Madde 42

-

Diğer bir bağımsız bölümünde; eklenti veya ortak yerlerde yahut tesislerde meydana gelen bir hasar veya

bozukluğun ona

rımı yahut giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması zorunlu olan hallerde, bir bağımsız bölüme

girmek gerekiyorsa; o bağımsız bölüm maliki veya orada başka sıfatla oturanlar, bu işe izin verme ve adı geçen yerde

gerekli işlerin yapılmasına katlanmak z

orundadırlar.

Bu izin yüzünden kat malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar bir zarara uğrarlarsa; bu zarar, lehine izin verilen

bağımsız bölüm malikleri tarafından derhal ödenir.

Kiracıların ve Diğerlerinin Sorumluluğu:

Madde 43

-

Bağımsız bölümlerde

kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar yahut faydalananlar, yukarıdaki maddelerde

ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen hak ve yükümlülüklere kat malikleri gibi uymak zorundadırlar.

4. Bölüm

GENEL GİDERLERE KATILMA

Kural:

Madde 44

-

Kat malikleri

nden herbiri; kapıcı, kaloriferci, bekçi ve bahçıvan giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa

eşit olarak katılmakla yükümlüdür.

a) Kat maliklerinden herbiri; anagayrimenkulün sigorta primlerine ve tüm ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım

giderleri

ve

diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderleri ile giderler için toplanacak avansa kendi payları oranında

katılmakla yükümlüdür.

b) Giderler veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında; diğer kat maliklerinden herbiri veya yönetici tarafında

n;

Yönetim Planı’;na, Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve Genel Hükümlere göre dava açılabilecek ve icra takibi yapılabilecektir.

c) Ayrıca, gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on

hesabıyla

Gecikme Tazmina

ödemekle yükümlü olacaktır.

Kullanma Hakkından Vazgeçme:

Madde 45

-

Herhangi bir bağımsız bölüm maliki; ortak yerler veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçtiğini

yahut kendi bağımsız bölümünün durumundan ötürü adı geçen yerlerden yararlanm

aya ihtiyacı olmadığını ileri sürerek

gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Ancak, dükkanlar ile zemin kattaki bağımsız bölümlerin malikleri,

asansörün bakım ve işletme giderlerine katılmazlar.

Kusurlu Davranış:

Madde 46

-

Ortak gidere, kat malikleri

nden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir şekilde yararlanan

kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, ortak gider bunlar tarafından ödenir.

Eğer diğer kat malikleri bu ortak gideri ödemişlerse , yaptıkları ödemeler oranında, kusurlu kat m

alikine veya onun

bağımsız bölümünden yararlanan kişiye rücu edebilirler.

Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluk:

Madde 47

-

Kat malikinin, Yönetim Planı’nın 33’üncü maddesi gereğinde payına düşecek gider ve avans

borcu ve gecikme tazminatından, bağımsız b

ölümlerin birinde kira sözleşmesine, sükna hakkına veya

başka bir sebebe dayanarak sürekli bir şekilde yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumlu

olacaklardır. Ancak, kiracının sorumluluğu, ödemekle yükümlü olduğu kira miktarıyla sınırlı olup, yap

tığı

ödeme kira borcundan düşülecektir.

Kanuni İpotek Hakkı:

Madde 48

-

Kat malikinin gider ve avans borcu ve gecikme tazminatı herhangi bir yolla alınamadığı

takdirde; mahkemece saptanan borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, yöneticinin

veya kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine Kanuni İpotek

Hakkı tescil edilebilecektir.

5. Bölüm

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti:

 

Madde 50

-

Anagayrimenkulün kapıcısı, aynı zamanda

kaloriferci olarak çalıştırılır.

Personel Ücretleri:

Madde 51

-

Anagayrimenkule yönetici tarafından atanacak kapıcı ve diğer personelin ücretleri ve

çalışmalarıyla ilgili konular Kat Malikleri Kurulu’nca kararlaştırılır. Yönetici, bu karara dayanarak

per

sonelle yapılacak sözleşmeleri düzenler. Kat Malikleri Kurulu, gerekli görürse atamaları kendisi yapar;

çalışmalarını beğenmediği personelin işine son verir.

Bağımsız Bölüm İlavesi:

Madde 52

-

Anagayrimenkulün üstüne kat ilavesi; arsanın boş yerinde yeni

bölümler veya tesisler

yapılması, Kat Malikleri Kurulu’nun oybirliğiyle vereceği karara bağlıdır.

Ortak Yerlerde Yenilik ve İlaveler:

Madde 53

-

Ortak yerlerde yapılacak yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri

k

arara bağlıdır. Bu işlerin giderleri, yenilik ve ilavelerden yararlananlar tarafından, yararlanma oranına göre ödenir.

Diğer İşler:

Madde 54

-

Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması, arsasının bölünmesi veya bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına

devrolun

ması gibi temliki tasarruflar yahut anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla

kiralanması gibi önemli yönetim işleri, ancak Kat Malikleri Kurulu’nun oybirliği ile vereceği kararla yapılabilir.

Zararın Ödenmesi:

Madde 55

-

Kat malikl

eri; kiracıları veya bağımsız bölümlerde başka bir sebeple oturanlar; bizzat kendilerinin,

çocuklarının, misafirlerinin anagayrimenkulde ve ortak yerlerde sebep oldukları zararları, derhal ödemek ve gidermek

zorundadırlar.

Müteselsilen Sorumluluk:

Madde

56

-

Kat Malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde kiracı veya başka sıfatla oturan yahut yararlananların borç ve

yükümlerini yerine getirmemelerinden ötürü doğacak zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

6. Bölüm

SON HÜKÜMLER

Madde 57

-

Bu Yönetim Planı’;nd

a hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu ile diğer kanunların emredici ve

tamamlayıcı nitelikteki hükümleri uygulanır.

Ek Madde

-

...........................

Madde 58

-

58 maddeden ibaret bu yönetim Planı .......... tarihinde düzenlenmiştir.

Bu

yönetim Planı’nın bütün maddeleri, ............ ili, ............ ilçesi, ............. mahallesi, ............ sokakta, ....

.....ada,

........... parsel sayılı ve ..............kapı nolu ................. apartmanın aşağıda açık kimlikleri ve adresleri ya

zılı bütün

bağımsız bölümleri maliklerince teker teker okunarak isteğe ve usulüne uygun şekilde düzenlenmiş olduğu

anlaşmazlıkla oybirliği ile kabul edilip birlikte imza altına alındı. ............../................/..................

Bağımsız Bölümün No

'su Nev'i Arsa Payı Adı Soyadı Adresi İmzası

.............. ............ ............ ............ ............ ............

.............. ............ ............ ............ ............ ............

.............. ............ ............ .......

..... ............ ............

.............. ............ ............ ............ ............ ............

.............. ............ ............ ............ ............ ............

.............. ............ ............ ............ .......

..... ............

Dijiyon Apartman ve Site Yönetim Programı

Ücretsiz Deneyin