Site ve Apartman Yöneticisi Görevleri ve Hakları

Site ve Apartman Yöneticisi Görevleri ve Hakları


Site veya apartman yöneticiliği yapan kişilerin bir takım sorumlukları olduğu gibi hakları da mevcuttur. Site ve apartman yöneticisi görev ve hakları kat mülkiyeti kanununda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Bu doğrultuda hem kat malikleri hem de yöneticiler, verilen haklar, görevler ve yetkiler doğrultusunda hareket etmelidir. Yöneticiler, kanunda belirtilen hak ve sorumlulukların bilincinde hareket etmeli, verilen yetkiler dışına çıkılmamalıdır.
Yöneticilerin Hakları Nelerdir?
Yönetici hakları kanunen belirlenmiş olup, yöneticiler kendilerine verilen haklar çerçevesinde tüm yaptıkları tüm işleri yasal çerçeve içinde yapmalıdır. Apartman site yönetici hakları kat mülkiyeti kanununun, 40. Maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna göre;

IV – Hakları: Madde 40 – Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir.

Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

(Değişik: 13/4/1983-2814/13 md.) Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

Yukarıda verilen bu haklar yöneticileri korumak ve daha iyi bir hizmet vermelerini sağlamak amacı ile ayrıntılı olarak bildirilmiştir. Dolayısı ile hiçbir kimse yöneticilerin haklarını elinden alamaz veya değiştirilemez.
Site Apartman Yöneticisi Görevleri Nelerdir?
Site veya apartman yöneticiliğine seçilecek olan kişiler ve yönetilecek olan kişiler site apartman yöneticisi görevleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu sayede toplu yaşam alanlarında daha huzurlu ve daha düzenli bir yaşam tarzı benimsenmiş olarak kişiler hayatlarını sürdürebilirler.

Site veya apartman yöneticiliği yapan kişiler, seçildikleri bölgenin genel yönetiminden sorumludur. Yöneticilerin sorumlulukları ve görevleri yönetim planında belirtilmiştir.
Karar defterinin hukuka uygun bir şekilde tutulması ve bu defterin saklanması yöneticilerin başlıca sorumlulukları arasındadır. Yönetim karar defterinde alınan kararlar, yıl boyunca yapılacak yenilikler, giderler ve alacaklar gibi bir apartman ya da siteye ait tüm detaylara yer verilir. Detaylar yazıldıktan sonra kat maliklerinin imzası karar defterine işlenir. Ayrıca noter tasdiki gibi detayların yapılaması da yöneticilerin genel sorunluluk ve görevleri arasında yer alır.
İşletme projesi de yönetici görevleri arasındadır. Ancak işletme projeleri yöneticilerin görevleri arasında yer alsa da kat maliklerinin toplandığı kurul tarafından kabul edilir. Mevcutta işletme projesi yok ise yöneticinin derhal bir işletme projesi hazırlaması gerekmektedir.
Kat maliklerine karşı, yöneticiler bir vekil gibi hareket etmelidir.

Yorum Yapın