Site ve Apartman Yöneticisinin Yetkileri

Site ve Apartman Yöneticisinin Yetkileri


Site ve Apartman yöneticisinin yetkileri; 634 sayılı kat kanuna göre 8 ya da daha fazla bağımsız bölümden oluşan apartmanlar için yönetici zorunluluğu getirilmiştir.

Apartman ve site yöneticileri senede bir kez yapılan genel kurul toplantıları ile belirlenir. Toplantıda site veya apartman yöneticisi için aday olan kişilerin çoğunluk oyları ile seçilmesi gerekir. Eğer yapılan ilk toplantıda katılım yetersiz gelir ve oy çokluğuna ulaşılamaz ise toplantı ikinci bir tarihe ertelenir. Apartman içinde ve site içinde uyulması gereken kurallar ve bazı kişilere verilmiş yetkiler mevcuttur. Bu yetkilerin verilme amacı ise toplu yaşanılan alanlarda huzuru ve rahatlığı sağlamak amacı ile yapılır. Ama en büyük yetkiye sahip olan kişiler site ve apartman yöneticileridir. Site ve apartman yöneticilerinin yetkileri kadar, görev ve sorumlulukları da mevcuttur. Dolayısı ile pek çok kişinin aklına taklan esas konu site ve apartman yöneticisinin yetkileri nelerdir? Sorusu gelmektedir.
Apartman Yöneticisi Görev Süresi Ne Kadar?
Bilindiği üzere kanunda site ve apartman yönetim kanunlarında site yönetici seçimlerinin yılda bir kez yapılaması gerektiği yer alır. Kat malikleri ortak bir karar alarak, yönetici seçimleri için genel kurul toplantısı yapabilirler. Ama her hangi bir şekilde toplantı zamanı belirlenmemiş ise kanunlarda da yer aldığı gibi toplantılar ocak ayında yapılmalıdır.
Bu konuda en çok merak edilen soru ise apartman yöneticisi görev süresi ne kadar? Sorusudur. Kanunen her yıl apartman yöneticisi seçilmek üzere kurul toplantısı yapılamalıdır dolayısı ile er yıl yönetici seçilir. Bu da apartman veya site yöneticisinin görev süresinin bir yıl olduğunu gösterir. Ama mevcut yönetici tekrar yönetici olmak isterse, tekrar yönetici seçimlerine katılıp, bir kez daha apartman/ site yöneticisi olarak seçilebilir.
Apartman ve Site Yöneticilerinin Yetkileri
Apartman yöneticilerinin yetkileri, kat mülkiyeti kanununun 35. Maddesinde yer almaktadır. Kanunda yer alan maddeler ise;

Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

A) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

B) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

C) Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

D) Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

E) Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması; f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü; g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;

H) Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;

İ) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

J) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

K) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

L) (Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/82 md.) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan ana gayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.

Yorum Yapın