Site Yönetim Kurulu Kaç Kişiden Oluşur?

Site Yönetim Kurulu Kaç Kişiden Oluşur?


Site yönetim kurulu kaç kişiden oluşur; Her yıl en az bir kere site ve apartman yönetim kurulunun toplanması gerekmektedir.

Toplantı sırasında karar defterine alınan kararlar ve yönetici seçimi gibi detayların yazılması ve kat malikleri tarafından da bu kararların imzalanması gerekmektedir. 634 sayılı kanun gereği, site kurulu toplanmalıdır. Toplantıda 364 sayılı kat mülkiyeti kanununun 5. Maddesi göz önünde bulundurularak, tüm kararlar ve işlemler bu yönde yapılmalıdır.

Her yıl ocak ayında rutin olarak toplanan site yönetim kurulu, beraberinde siteyi yakından ilgilendiren kararlar alınır. Kurulda ilk karar ise yöneticinin seçilmesi yönündedir. Seçilen yöneticinin görev süresi bir yıl olarak belirlenir. Diğer yıl seçilmek isteyen yönetici tekrar adaylığını koyabilir. Eğer tekrar yönetici seçilir ise görevi bir yıl daha uzatılır.

Site yönetim kurulu kaç kişiden oluşur sorusunun yanıtı ise; yönetim planı ile belirlenir. Site yönetim kurulunun kaç kişiden oluşması gerektiği konusunda iki farklı alternatif göz önüne alınır.

Burada ilk ihtimal, bir kişiden oluşan yöneticidir. Diğeri ise yönetim kurulu adı altında oluşturulan 3 kişiden oluşmaktadır. Bu konuda gerekli tüm bilgi ve detaylar, kat mülkiyeti kanunu içinde yer almaktadır.
Site Yönetim Kurulunun Kaç Kişiden Oluşacağı Konusundaki Kanun Maddesi
Madde 34 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.
Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.
Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.
Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.
Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.
4145 Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir. Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir.
(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/18 md.) Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından iki yüz elli Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Yorum Yapın