0850 840 36 48

Apartman ya da Site yönetiminin oluşturulması kat malikleri arasında anagayrimenkulün ve ortak alanların yönetimi için demokratik bir uzlaşma gerektirmektedir. Kat maliklerin arasındaki anlaşmazlıkları gidermek ve oluşabilecek tartışmaları önlemek amacıyla Apartman ya da Site yöneticisinin seçilmesi KAT MÜLKİYETİ KANUNU ile hukuki bir çerçeveye oturtulmuştur. Bu kanunun 34. Maddesi Yöneticinin atanması ile ilgili hükümleri içermektedir.  

“D) Yönetici:

I - Atanması:

Madde 34 – Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini istiyebilir.

(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/18 md.) Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.”

Bu maddeden anlaşılacağı üzere Apartman ya da Site yöneticisi kat malikleri arasından seçilebileceği gibi yönetim işi kat maliklerinin ortak kararıyla dışarıdan kişi ya da profosyonel yönetim şirketlerine de verilebilir.

Her apartmanın bir yönetiminini olması zorunlu mudur?” sorusunun cevabı da yine bu madde de yazılıdır. Sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü olan her anagayrimenkulün bir yöneticisi olmak zorundadır.

Yine bu maddeye göre her yıl yönetici kat malikleri kurulunun kararıyla yeniden atanır. Eski yönetici görevine devam edecekse yine bu atama işlemi kat malikleri kurulunun kararıyla olur.

Dijiyon Apartman ve Site Yönetim Programı

Ücretsiz Deneyin